Klimatpsykologi

KLIMATPSYKOLOGIN I BECHANGE

De flesta elitidrottare jobbar mentalt för att topprestera i sin sport, i BeChange jobbar vi mentalt för att topprestera i omställningsprocessen. Genom att se till att våra deltagare får en tydlig målbild, får hjälp att hantera tankar och känslor så gör de en förändring som skapar ett klimatsmart liv anpassat för just för dem. Samtidigt som de minskar eventuell oro och klimatångest och ökar livstillfredställelsen.


Att känna oro inför dagens miljösituation

En känsla av klimatoro/klimatångest är en sund reaktion på den situation vi står inför gällande klimatet. Oron indikerar och gör oss uppmärksamma på att någonting är fel (t. ex. klimatet är ur balans), och att en förändring behöver ske för att rätta till problemet (t. ex. reducera mina koldioxidutsläpp). Den här oron är i grunden en sund och funktionell psykologisk reaktion som kommer då man upplever att någonting är fel, historiskt har denna typ av känslor varit viktiga för att säkra vår överlevnad ur ett evolutionärt perspektiv.


Men när oron är långvarig, dränerar oss på energi och begränsar vår vardag så bör man försöka göra någonting åt det. När vi fastnar i oro på det här sättet är det lätt hänt att man till slut fokuserar på problemen och tänker att allt är fel, när vi egentligen, för att säkra våran överlevnad borde fokusera på lösningarna och vägen framåt – denna typ av reaktion och hjälplöshet är även den naturlig. När vi fastnar i långvarig oro och rädslor så försämras din möjlighet att faktiskt förändra, och att skapa det klimatsmarta liv du önskar, samt att det skapar lidande. Det är den här oron och klimatångesten* som vi pratar om och jobbar med att förändra i BeChange. Genom att bryta dessa negativa cirklar av oro, fokusera på små steg i rätt riktning mot uppställda mål, blir resultatet en effektiv omställningsprocess för våra deltagare och en människa med större livskvalitet i ett hållbarare samhälle.

 


Klimatångest*

När vi refererar till ”klimatångest” menar vi när de olustkänslor som finns kopplade till tankarna på framtiden relaterat till klimatet blivit så starkt att de påverkar oss negativt (orange och röd emoji i diagrammet nedan). 


BeChange klimatpsykologiska grund

BeChange mentala del av programmet baseras på en strukturerad metod utvecklat av Ann Murugan. Metoden bygger på forskning om varaktiga beteendeförändringar kopplat till arbete med hållbarhet, motivationsforskning samt mående och prestation. 


Metoden betonar varje enskild individs del av lösningen för att prestera optimalt i en omställningsprocess.